PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ ZVÍDÁLEK

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2018/2019 se bude konat  ve středu 2.května a ve čtvrtek 3.května 2018 od 6,30 do 12,00 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v průběhu měsíce dubna v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek www.ms-zvidalek.czVe dnech zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy. Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete na webových stránkách MŠ.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte. Po dohodě s matrikářkou MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo na matrice. 

Přijímání dětí – obecná kriteria

 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku)
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění,      přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.
 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší
 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.
 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2.května do 16.května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém ( úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ, Zpravodaj)
 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách MŠ Zvídálek, Komenského náměstí, po dobu 15 dní. 
 • Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začne však platit výjimka – děti, které mají povinné předškolní vzdělávání musí být přijaty, i když nemají očkování
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

Ø  Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.

Ø  Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.

Ø  Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

Ø  Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.

Ø  Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Ø  Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Ø  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

Ø  Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ø  V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

Ø  Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.

Ø  MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

Ø  Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

‐          Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

‐          Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

‐          Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

 

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2018/19:

Ředitelka Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce dítěte je tak povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, kde má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Toto ustanovení se netýká dětí, které již do mateřské školy docházejí.

Kriteria přijetí k předškolnímu vzdělávání

Bodové hodnocení

Získané body

k předškolnímu vzdělávání se dle zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, to jsou děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let a mají trvalé bydliště ve Slavkově u Brna

10 bodů

 

dále se přednostně přijímají děti k pravidelné docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let

9 bodů

 

děti  k pravidelné docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna,  které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let

8 bodů

 

děti  k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dosáhly věk 5 let a nemají trvalé bydliště ve Slavkově u Brna

7 bodů

 

děti k pravidelné docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna, které nejpozději k 31.12. dosáhnou věk 3 let 

6 bodů

 

děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věk 3 let k pravidelné  docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna

2 body

 

děti s celodenní docházkou

+ 1 bod

 

děti ostatní ( např. bez trvalého bydliště, mladší tří let)

1 bod

 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm. d) školského zákona.

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů.

V případě rovnosti bodů má ředitelka právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele ( zvlášť závažné sociální důvody, popř.dítě, které má v MŠ sourozence ).

 

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: ms.zvidalek@volny.cz

nebo telefonicky 602 461 908.