Tato třída je určena ke vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností.

Nachází v prvním poschodí budovy. Má kapacitu 18 dětí. Vzdělávají se zde děti ve věku od 4 do 7 let.

Třída se skládá ze dvou propojených  heren, které jsou vybavené vhodným dětským nábytkem.

Hrací nabídka pro děti obsahuje tato stálá centra: domácnost, dílnička, výtvarné a pracovní činnosti. Na aktuální situaci při hře dětí reagujeme mobilními centry: obchod, pokusy a objevy, čtenářský koutek..“

Děti mají k dispozici dostatek hraček, pomůcek, které zohledňují jejich speciální vzdělávací potřeby.

Třída je také vybavena čističkou vzduchu.  

Ve třídě je klavír, televize, DVD přehrávač  a přehrávač VHS, radiomagnetofon.

V první herně děti také svačí, druhá slouží i k odpolednímu odpočinku.

Individuální logopedická intervence probíhá v logopedické pracovně, která je umístěna v přízemí budovy. Je nadstandardně vybavena logopedickými pomůckami a odborným materiálem.

Ke stravování dětí v době oběda slouží samostatná školní jídelna, ve které se děti ze dvou tříd vystřídají.

Všechny třídy v této netypizované budově jsou omezeny  nedostatkem  prostoru pro volný pohyb dětí.

Hračky a pomůcky pro děti jsou průběžně doplňovány a obměňovány s přihlédnutím na potřeby,moderní trendy a finanční možnosti mateřské školy.

 

 

Organizace dne ve třídě Sluníček

6,30 – 10,00

děti se scházejí ve třídě Berušek, po příchodu třídní učitelky přecházejí do své třídy,

kde probíhají:

-          spontánní hry

-          pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

-          individualizované řízené činnosti

-          diskusní komunitní kruh, kolektivní logopedická intervence

-          podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve                    skupinkách i individuálně, tyto činnosti jsou zaměřeny zejména na rozvíjení komunikačních dovedností, dále na činnosti  estetické, motorické,                kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

od 9, 15  

-          děti postupně svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 

7, 45 – 10, 15

      -         individuální logopedická intervence

 

10,00 – 12,10 

      -         děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku,

                na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

12,10 – 12,40

-          děti se po příchodu z pobytu venku připravují na oběd a obědvají

-          po obědě probíhá příprava na odpočinek

 

12, 40 – 13,00

      -          doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

l2,30 – l4,00

-          děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku, od 13,30 děti postupně vstávají

-          respektujeme rozdílné potřeby dětí

-          dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

13,30 –14,00 

      -          kolektivní logopedická intervence

od 14,15 hod.

-          děti postupně svačí

-          po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti,

           nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

 

14,30 – 16,30

-          doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací.

-          od  14, 45 se děti rozcházejí ze třídy Berušek.

 

 

Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování, podporují využití momentálního naladění dětí, hravosti a tvořivosti.

 

S dětmi ve třídě Sluníček pracují p.učitelky Mgr.Dagmar Červinková , Mgr.Zdeňka Rusnáková,asistent ped. Ludmila Jachymiáková

                                            

Kontakty:

telefon: 544 22 15 21

mobil:  602 461 909