Třída se nachází v prvním poschodí budovy. Má kapacitu 22 dětí. Slouží ke vzdělávání dětí převážně ve věku od 3 do 5 let.

Třída se skládá ze dvou menších místností – heren. Jsou vybavené novým účelovým nábytkem. Děti využívají stálá centra: domácnost, kadeřnictví, dílnička, kniha a písmo, výtvarné a pracovní dovednosti.

Tato nabídka je doplněna mobilními centry obchod, divadlo a hudba, pokusy a objevy.

V hernách je dostatečné množství hraček, doplňků, pomůcek, audiovizuální techniky.

V první herně děti také svačí, druhá slouží i k odpolednímu odpočinku. Zajímavostí v místnostech je historická stropní štuková výzdoba.

Třída je také vybavena čističkou vzduchu.                                                       

 

Organizace dne ve třídě Berušek

 

6,30 do 9,30

-          děti se scházejí ve své třídě, kde probíhají:  

-          spontánní hry

-          pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

-          individualizované řízené činnosti

-          diskusní komunitní kruh, logopedická chvilka

-          podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve                    skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí            o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

od 8, 45  -

-          děti postupně svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 

9,30 – 11,40 

 -               děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku,

                 na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

11,40 – 12,30

-          děti se po příchodu z pobytu venku připravují na oběd a obědvají

-          po obědě probíhá příprava na odpočinek

 

12, 30 – 13,00 

      -          doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

l2,40 – l4,00

-          děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku, od 13,30 děti postupně vstávají

-          respektujeme rozdílné potřeby dětí

-          dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

 

od 14,00 hod.

-          děti postupně svačí

-          po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti,

           nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

-          pokud je pěkné počasí, využíváme i školní zahradu

 

14,30 – 16,30

-          doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

 

Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování, podporují využití momentálního naladění dětí, hravosti a tvořivosti.

 

 

S dětmi ve třídě Berušek pracují p.uč.Jana Cenková a p.uč. Taťána Jurná, as.pedag. Ivana Lokajová

Kontakty:

mobil: 773 742 646

telefon: 544 22 15 21