Školní řád

Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
a z dalších právních předpisů MŠMT.

Školní řád upravuje:

 1. práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 2. práva a povinnosti zaměstnanců
 3. provoz a vnitřní režim školy
 4. scházení a rozcházení dětí
 5. oblečení dětí
 6. stravování dětí
 7. přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 8. ukončení docházky dítěte do MŠ
 9. úplatu za vzdělání - směrnice   zde  + dodatek k uplatě za vzdělání zde
 10. podmínky pro zajištění bezpečnosti dětí a to nejen jejich zdraví, ale i ochranu před sociálně patologickými jevy, včetně ochrany před projevy 
 11. diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 12. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětíÚplné znění školního řádu ZDE