Třída Včelek je v poschodí budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Vzdělávají se zde děti věkově smíšené.    

Dostatečně velký prostor třídy je orientovaný na východní stranu, je členěn do hracích a didaktických center, která podporují vzdělávací aktivity předškolních dětí.

Třída je kompletně vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a hračkami vhodnými ke vzdělávání věkově smíšených dětí..

Stolování probíhá ve třídě, po obědě se rozkládají lehátka k odpočinku dětí.

Sociální zařízení i šatny jsou přizpůsobeny věku dětí.

 

Organizace dne ve třídě Včelek

od  6,15 do 7,00 se děti scházejí ve třídě Kuřátek, pak přecházejí do své třídy

6,15 – 8,30-  doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemné informace s rodiči

Budova MŠ se v 8,30 uzamyká.

 

 7,00 – 9,30

Dětem jsou nabízeny:  

 • spontánní hry
 • pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)
 • individualizované řízené činnosti
 • diskusní komunitní kruh, logopedická chvilka
 • 8,35 - děti svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den
 • podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

9,20 – 11,30

 -   děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku,

      na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

11,30 – 12,20

 • příprava dětí na oběd
 • oběd
 • příprava na spánek a odpočinek

 

12,30 – 13,00 doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

l2,20 – 13,45

 • děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku
 • respektujeme rozdílné potřeby dětí
 • dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry
 • postupné vstávání, příprava na svačinu

od 14,00 hod.

 • děti svačí
 • po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti,nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

 

14,30 – 16,30

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací, (podle provozu jednotlivých tříd se děti od 15, 30 či 15,45 rozcházejí dle rozpisu)

 

Budova se uzamyká v 16,00,  popř. dle potřeby. Po uzamknutí zvoňte na třídu dle rozvrhu

Provoz MŠ končí v 16, 30 hod.

 

Uvedené uspořádání dne může být pozměněno v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, podle aktuálních potřeb a požadavků (kulturní akce, předplavecký výcvik apod.). V průběhu celého dne je kladen důraz na upevňování hygienických,  sebeobslužných a zdvořilostních návyků. Dále na zajištění bezpečnosti dětí, vytváření a respektování dohodnutých pravidel chování.

 

S dětmi pracují ve třídě Včelek p.uč. Elena Knotková a p.uč. Zuzana Winterová, školní asistent Ivana Hönlingerová

                                          

Kontakty:

mobil:   723 204 543