Projekty

Zapojení MŠ Zvídálek do projektů

Projekty jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  • Klokanův kufr

Cílem projektu je vytvořit kompletní pracovní materiál pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřen na dynamickou diagnostiku dětí. Pedagogové získají ucelený přehled o vývoji dítěte.

  • Skládám, tvořím, myslím

Cílem je podpořit pedagogy MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání z důrazem na praktické využití poznatků v běžném vzdělávacím procesu v mateřské škole

  • Diagnosticko intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem je soustředit se na možnosti, jak předcházet vzdělávacím problémům, které ovlivňují školní neúspěšnost dětí.

  • Celé Česko čte dětem

Cílem projektu je prostřednictvím společného čtení rozvíjet emocionální zdraví dětí, paměť, představivost a myšlení. Posilují se morální hodnoty a vazby mezi dětmi a dospělými. Využíváme i spolupráce s rodinou.

  • Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Cílem projektu je zvyšování kvality rozvoje komunikačních dovedností a kultivovaného projevu předškolních dětí v návaznosti na školní úspěšnost.

  • Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

  • Projekt MŠ Zvídálek Slavkov u Brna 22 ( šablony)

Cílem je posílení týmu o školního asistenta a podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

 

Název projektu: MŠ Zvídálek Slavkov u Brna 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005032

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 652 784 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.