Zaměření školy


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v naší mateřské škole je zpracován na základě analýzy z minulých let, vychází z podmínek mateřské školy, města a jeho tradic, okolního přírodního prostředí.

Má název „Jsem mateřáček, zvídavý žáček.“

Je rozpracován do pěti hlavních podtémat:
Barvím podzim, Prožívám vánoční čas, Nevadí mi sníh a mráz, Vítám jaro, Těším se na léto. Podémata obsahují postupně navazující rozpracované dílčí vzdělávací cíle, které vycházejí z přirozeného vývoje života dítěte a zároveň naplňují očekávané výstupy.

 

Barvím podzim               období 9.-11. měsíc

- CHARAKTERISTIKA -

Pobytem v MŠ dítě poznává nové prostředí, kamarády a dospělé. Seznamuje se se základními hygienickými, kulturními a sebe- obslužnými návyky. Při pobytu venku vnímá podzimní paletu barev, má možnost ochutnat, vidět a účastnit se sklizně plodů podzimu.

 

 

Prožívám vánoční čas                období 12. měsíc

- CHARAKTERISTIKA -

Dítě prožívá se svými kamarády a rodinou příchod
Mikuláše a Ježíška, seznamuje se s vánočními tradicemi. Učí se obdarovat své blízké vyrobeným dárečkem, při jeho přípravě objevuje vlastnosti materiálů, rozlišuje velikosti, tvary, barvy, počet…, procvičuje jemnou motoriku.

 

 

Nevadí mi sníh a mráz               období 1. - 2. měsíc

- CHARAKTERISTIKA -

Prostřednictvím her při pobytu venku dítě experimentuje se sněhem, ledem a mrazem, prožívá zimní hry a radovánky.
Je vedeno k péči o zvířata a ptáky v zimě. Na základě vlastních prožitků a zkušeností se učí také nutnosti péče o své zdraví. Aktuálně se připravuje na zápis do 1. třídy.

 

Vítám jaro               období 3. - 5. měsíc

- CHARAKTERISTIKA -

Na základě prožitků a plánovaných situací si dítě
upevňuje pozitivní vztah k probouzející se přírodě, rozšiřuje si znalosti o rostlinách a zvířatech.
Seznamuje se s velikonočními tradicemi, zvyky a znaky. Společně s rodinou prožívá Svátek matek.

 

 

Těším se na léto               období 6. - 8. měsíc

- CHARAKTERISTIKA -

Žitím v MŠ se dítě učí vzájemné toleranci a kama-
rádství. Prohlubuje si poznatky o rozmanitostech světa a techniky, různých národech, vztazích mezi lidmi.
Chrání si osobní bezpečí v situacích, se kterými se může setkat (přírodní živly, úrazy).

 

 

Dílčí vzdělávací projekty                     

rozšiřují školní vzdělávací program

 

Logopedické intervence a podpora čtenářské gramotnosti

Cílem projektu je rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu v návaznosti na rozvoj dovedností, které podporují čtenářskou gramotnost dítěte.

 

Barva, symbol, počet, tvar, kdopak by se počtů bál

Cílem projektu je podporovat rozvoj matematické gramotnosti dětí předškolního věku.

 

Poznáváme památky našeho města

Cílem projektu je přispívat k poznávání kulturního dědictví města Slavkova u Brna, jeho hodnot a tradic a to vše v rozsahu možností dětského chápání.

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Projekt podporuje zdravý životní styl a vytváří elementární základy pro prevenci sociálně patologických jevů.

 

Jaro, léto, podzim, zima, v přírodě je vždycky prima

Projekt podporuje oblast enviromentální výchovy.

Jeho cílem je probudit v dětech kladný vztah k přírodě a úctu k životu ve všech jeho formách.

 

Tajemství přírody

Cílem projektu je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě, o dění v živé a neživé přírodě , o vlivu člověka na životní prostředí formou pokusů a objevů.

 

Rovná záda

Cílem projektu je prevence vadného držení těla u dětí předškolního věku.

 

Už vím proč, už vím jak, záviděl by Mat i Pat

Cílem projektu je podporovat polytechnické vzdělávání dětí.

 

Další projekty

Byly realizovány a zpracovány na základě prožitkového učení. Slouží k doplnění tematických částí, využívají spolupráci s rodiči :

Popelka

Pravěk

Pod pirátskou vlajkou

U rybníka

Jak se stát správným indiánem